Officiële reactie Esigbond naar aanleiding van uitspraak rechter in kort geding

De Elektronische Sigaretten Bond Nederland -kortweg: Esigbond- (www.esigbond.nl) en de heer Ray Story, eigenaar van een internationaal bedrijf handelend in elektronische sigaretten, en in die hoedanigheid voorzitter van de internationale brancheorganisatie TVECA (www.tveca.com) , hebben de afgelopen maanden in nauw contact gestaan met elkaar over het op 23 december 2011 door minister Schippers genomen besluit om de nicotine houdende elektronische sigaret in Nederland definitief als geneesmiddel aan te merken.

De beide partijen hebben diverse contacten gehad met VWS, en hoewel VWS na deze gesprekken bereid leek hierover nader overleg te willen voeren, werd het importverbod door de douane gehandhaafd per 1 maart 2012.

Dit is reden geweest voor de heer Story c.s. om op 1 maart een kort geding tegen de Staat te voeren, waarvan de uitspraak (http://www.esigbond.nl/images/downloads/uitspraakUnitedTobacco.pdf) op dinsdag 13 maart jl. als resultaat heeft gehad dat het besluit van de minister werd vernietigd.

De Esigbond heeft op grond van deze positieve uitspraak opnieuw overleg gevoerd met VWS de afgelopen dagen. Dit om een aantal zaken te bevestigen maar ook om verdere afspraken te maken rond een goede regulering. Dit blijft nodig om de kwaliteit en de handel in elektronische sigaretten en aanverwante artikelen verder te kunnen verbeteren en professionaliseren. Met name omdat dit veel minder schadelijke alternatief voor roken enorm in populariteit toeneemt, is het belang van adequate regulering evident.

Door VWS is aan ons bevestigd dat de uitspraak van toepassing is op alle nicotine houdende elektronische sigaretten, liquids en aanverwante artikelen. Deze producten vallen momenteel per direct onder de warenwet, en dienen op grond van deze wet overigens wel aan een aantal veiligheids- en kwaliteitsvoorwaarden te voldoen. Deze wet maakt het echter mogelijk om de producten vrij te importeren en te verhandelen. Aangezien de producten door de uitspraak van de rechter niet (meer) onder de geneesmiddelenwet vallen, is ook het (tijdelijke) reclameverbod dat voorheen bestond niet meer van toepassing.

De Esigbond heeft aangegeven graag met VWS te bekijken op welke wijze de regels en richtlijnen van de warenwet kunnen worden toegepast op de elektronische sigaret en aanverwante producten. Het bestuur van de Esigbond hoopt binnenkort hierover de gesprekken te kunnen starten met VWS. Ook zal consumentenbelangenvereniging Stelda (www.stelda.nl)  hierbij aanschuiven wat ons betreft.

VWS heeft echter aangegeven dat ze tegen bovenstaande uitspraak in hoger beroep zal gaan. Om die reden wordt ons verzoek om nader overleg momenteel nog door VWS overwogen. Dat betreuren wij, want de voorzieningenrechter heeft met de voorliggende uitspraak toch zeer ondubbelzinnig en op zeer zorgvuldige gronden het besluit van de minister vernietigd. Eerdere jurisprudentie, ook op Europees niveau, laat ook geen ruimte voor andersluidende gerechtelijke overwegingen, zo meent de Esigbond.

De warenwet die nu van toepassing is, laat zoals ook de rechter concludeert voldoende ruimte voor adequate regulering. Deze momenteel geldende wettelijke regels zouden we graag nader willen definiëren in relatie tot de elektronische sigaret. Een zinloos hoger beroep op kosten van de belastingbetaler werkt alleen maar remmend waardoor de huidige handel in deze branche feitelijk vogelvrij wordt verklaard, een zeer onwenselijke situatie.

De Esigbond meent dat het ministerie van VWS de belangen van zowel de Nederlandse leveranciers als de consument daarmee geweld aandoet, en maakt zich zorgen dat wellicht andere motieven en/of belangen worden nagestreefd. Met name de referentie aan telkens hetzelfde farmaceutische merk Nicorette, ook weer in recente media uitlatingen, maar ook de recente maatregelen van VWS in relatie tot de tabaksindustrie, doet ons de wenkbrauwen fronsen.

De Esigbond zal volgende week met haar leden op basis van de nieuwe situatie haar verdere beleid bepalen. We houden u graag op de hoogte van het verdere verloop. Want het einde van deze discussie is nog niet in zicht helaas, en onze inzet blijft dus hard nodig.

Met vriendelijke groet,

Namen het bestuur Esigbond,

Drs. R.N.G.M. Fresow,

Voorzitter

NOOT VOOR REDACTIES:

Deze reactie staat open voor publicatie, mits tekstueel ongewijzigd.

Voor nadere informatie omtrent dit bericht kunt u contact opnemen met de secretaris van de Esigbond , de heer Dave Walschot: dave@esigbond.nl